تبلیغات
4عـــــــــــــابــــــــدان - 4عـــــــــــــابــــــــدان

4عـــــــــــــابــــــــدان

دخترانی از جنــــــــــــــــــس سنگ

4عـــــــــــــابــــــــدان


القـــــاب:
.مــــــرضــــیه :یـــــــاروت..محــــــبوبــه:ایتـــــــالیــــا..زیــــنب:اون درد

.طــــــاهره:انـــــــا7ه..شقــــایـق:ســـوگنــد...راضـــــــیه : ریش ســـوز،تـــــرشی

..راضـــــیه کوچـــــیکه ،ایـــــت الله ..پـــــــریسا:زلیخالیــوه...زهـــــرا:بمیـــرم ســــــی

هـــو...زهــــراکوچــــیکه :پادشــــــاه...مدینــــه:ســـرعتگـــیر...الفــــاظ 4عـــابـــدان:گلبــــــول.....عــــلامت حاکــم....یـــــاروت....الـــــویــه نامیــــنوئ

تـــازه....عـــرق شیـــم..یعنـــی خــی بگــوی....kas..

..چـــیز...چــــون...بســـختی....قــانــع وبییم....باروبــــــور....عــــــایا....خـــــــــــاک

رس....ترســــاگونه....گــــادری:پــــوبله چوبـله .......کت منج وکینــــک یکییــــــه....فاطی

ترساگونه...اصــن مثن تو...سلامتـــــــــــی کنسرو سـلامتی بــــــــرادران بچل...سلامتی

عامو......اپـلت.....خونــــــــعلی:پادشاهـی..گســــــــــتاخ سیاهچال خلیل ....شوهرمن..ال

هوشنگ......حـــــاج بتوان2حسینعـلی........شجـــــــــاع:مرضی سیــــایه..بهارلـومسی انژی

فمول چی چـــــــــی چی ..دکتر:حالاک چـی..خلیل:شـــــقااااایق مرضیییی مدیییـینه بفرماییید

کلــــــــس.....بخشایش:واســــــــییینم ..رابطه پــدرودخـــــــترصـــــــادق وشـقایق 

......صدای ارامبـــــخش مرضی=ساااراااطااان...محصولات فــــلارد=سیـــــــب redوgoldenفلارد..

قرص گنـــــتتتتدی وشترهمه رقمــه زنده ومـــرده...ساک تحصیلی پــــری و شقایق..گونی برنجی

راضی ســــعیدی  وطــــــاهره وشقایق ...مرضی استادعمـــــــــــلی کلاس احـکام

[ 1394/09/24 ] [ 11:27 ] [ 4عـــــــــــــــــابــــــــدان ] [ نظرات() ]